Behandling personuppgifter

Inledning och kontaktuppgifter

Brf Vélo i Malmö värnar om din integritet och strävar därför alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. 

Vi vill vara så öppna och transparenta som möjligt med hur vi samlar in och i övrigt behandlar dina personuppgifter. I denna informationstext kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter med anledning av din ansökan om och medlemskap i Brf Vélo i Malmö.
Om du har frågor eller funderingar avseende vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill göra gällande några av dina rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via post till: Brf Vélo i Malmö, c/o Peab Bostad AB, Bjäre plats 13, 218 45 Vintrie. 

Vem är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Brf Vélo i Malmö, org.nr. 769638-2857 Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som beskrivs i denna informationstext.  

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

I samband med att du ansöker om medlemskap i Föreningen samlar vi in ditt namn, telefonnummer, e-postadress, postadress, personnummer, pantförskrivningar, uppgift om betalningsförmåga, köpeskilling och uppgifter om din bostadsrättslägenhet.  
I de fall du vill betala avgift till Föreningen genom autogiro, behandlar vi även dina bankkontouppgifter. 
Vi behandlar personuppgifter som vi får direkt från dig eller från annan part i samband med att du ansöker om medlemskap i Föreningen. Sådan annan part kan till exempel vara mäklarfirman som på uppdrag av Föreningen sålt din bostadsrättslägenhet eller den bank där du tagit lån för finansiering av ditt köp av din bostadsrättslägenhet. 
Det är nödvändigt att du lämnar efterfrågade personuppgifter till Föreningen och för det fall du inte lämnar efterfrågade personuppgifter kan du inte bli beviljad medlemskap i Föreningen. 

Varför och med vilket lagligt stöd behandlar vi dina personuppgifter?

För att administrera din ansökan om medlemskap i Föreningen behandlar vi ditt namn, telefonnummer, e-postadress, personnummer, pantförskrivningar, uppgift om betalningsförmåga och uppgifter om din bostadsrättslägenhet. Behandlingarna är nödvändiga för att vi ska kunna vidta åtgärder på din begäran innan du blir medlem i Föreningen och för att vi ska kunna fullgöra avtalet om medlemskap med dig. 
För att föra medlemsförteckning behandlar vi ditt namn, postadress, tidpunkten för ditt inträde och eventuellt utträde i Föreningen samt uppgift om din bostadsrätt. Dessa behandlingar sker med stöd av att behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter enligt bostadsrättslagen. 
För att föra lägenhetsförteckning behandlar vi ditt namn som bostadsrättshavare, personnummer, pantsättning, kapitaltillskott, uppgifter om din bostadsrättslägenhet (så som belägenhet, rumsantal, yta, andelstal och lägenhetsbeteckning) samt insatsen och eventuell upplåtelseavgift för bostadsrätten. Dessa behandlingar sker med stöd av att behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter enligt bostadsrättslagen.Vi behandlar ditt namn, telefonnummer och e-postadress för att ha kontakt med dig samt skicka dig information om aktiviteter i Föreningen. Dessa behandlingar sker med stöd av en intresseavvägning där vi bedömt att vårt berättigade intresse av att ha kontakt med, och skicka information till, dig som medlem i Föreningen väger tyngre än dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. Vi delar ditt namn, personnummer och bankkontonummer till den bank som du anmält för autogirobetalning, för ändamålet att möjliggöra för banken att administrera autogirobetalningen. Vi delar även ditt namn, personnummer, postadress och uppgift om din bostadsrättslägenhet till det kreditupplysningsföretag som vi anlitat för att undersöka din betalningsförmåga, för ändamålet att kontrollera din betalningsförmåga. Dessa behandlingar sker med stöd av en intresseavvägning där vi bedömt att vårt berättigade intresse av att erbjuda autogirobetalning och kontrollera din betalningsförmåga väger tyngre än dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Som utgångspunkt behandlas dina personuppgifter endast av Föreningen. När du ansöker om medlemskap hos oss eller begär att betala din avgift med autogiro delar vi dina personuppgifter till andra samarbetspartners som behandlar personuppgifterna som självständigt personuppgiftsansvariga. Sådana samarbetspartners bestämmer själva varför och hur de behandlar dina personuppgifter. Dessa samarbetspartners är den bank genom vilken du vill ha autogirobetalning och det kreditupplysningsföretag som vi anlitat för att undersöka din betalningsförmåga.  
Vi delar även dina personuppgifter med våra leverantörer av telefoni, digital-TV och bredband, elbolag samt leverantörer av ekonomisk och teknisk förvaltning som behandlar dina personuppgifter på uppdrag av Föreningen i egenskap av personuppgiftsbiträden. Våra leverantörer kommer endast att behandla dina personuppgifter enligt Föreningens instruktioner för att fullgöra sina åtaganden gentemot oss.  
Vi överför inte dina personuppgifter utanför EU/EES. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar ditt namn, telefonnummer, e-postadress, personnummer, postadress, pantförskrivningar, uppgift om betalningsförmåga och uppgifter om din bostadsrättslägenhet för att administrera din ansökan om och medlemskap i Föreningen, till dess att du beviljats medlemskap i Föreningen.  
Vi sparar ditt namn, telefonnummer, e-postadress, personnummer, pantförskrivningar, uppgifter om din bostadsrättslägenhet (så som belägenhet och antal rum), insatsen och eventuell upplåtelseavgift för bostadsrätten, tidpunkten för ditt inträde i Föreningen och den bostadsrätt som du har till dess att du inte längre är medlem i Föreningen eller så länge som krävs enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut. 
Vi sparar ditt namn, telefonnummer, e-postadress och andra uppgifter som du ger till oss, exempelvis frågor, för att ha kontakt med dig och kunna svara på sådana frågor, samt skicka dig information om aktiviteter i Föreningen till dess att det ärende du kontaktar oss i är avslutat eller den aktivitet vi informerar om är slut.  

Vi sparar information om din betalningsförmåga i tre (3) månader efter tillträde till lägenheten. 

Dina rättigheter i förhållande till vår personuppgiftsbehandling

Du har vissa rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges ovan. 

Rätt till tillgång Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och om så är fallet har du rätt att få information om hur personuppgifterna behandlas (exempelvis information om ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller). Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar. 
Rätt till rättelse och rätt att invända mot behandling Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade och komplettera ofullständiga personuppgifter (exempelvis om du har bytt telefonnummer). Du kan även när som helst invända mot personuppgiftsbehandling som grundar sig på en intresseavvägning.  
Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och rätt till begränsning av behandling Du har under vissa förutsättningar rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Sådana förutsättningar föreligger exempelvis om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för eller om personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt. Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, exempelvis om du tror att vi behandlar felaktiga personuppgifter. Då kan vi begränsa vår behandling under tiden för vår kontroll om personuppgifterna är felaktiga eller inte. 
Rätt att klaga Du har rätt att klaga över vår behandling av dina personuppgifter till behörig tillsynsmyndighet. Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen.
Denna information om behandling av medlemmars personuppgifter fastställdes av [namn på bostadsrättsföreningen] den [ange datum].